RODO

RODO - POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), przekazujemy informacje, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Doradztwo w zakresie uprawy kukurydzy Edward Cholewa:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Doradztwo w zakresie uprawy kukurydzy Edward Cholewa z siedzibą Ujezna 66, 37-200 Przeworsk, NIP: 794-110-47-12, REGON: 650 895 373, tel./fax 16 648 37 09, e-mail: cholewa.pioneer@wp.pl

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu :

  • nawiązania lub zachowania relacji biznesowych oraz wykonania umów sprzedaży/zamówienia (np. przyjmowanie i obsługa zamówień na produkty rolnicze, świadczenie usług rolniczych, wystawianie i przesyłanie faktur za produkty/usługi) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, zwane dalej „RODO”,
  • wykonania i analizy wyników doświadczeń polowych koordynowanych przez firmę Doradztwo w zakresie uprawy kukurydzy u rolników,
  • tworzenia analiz, zestawień na nasze wewnętrzne potrzeby,
  • windykacji naszych należności wynikających z zawartych z producentami rolnymi umów sprzedaży/usług,
  • marketingu bezpośredniego, przesyłania materiałów reklamowych i ofert naszych produktów/usług pocztą listową lub pocztą elektroniczną, jak również kontaktowanie się drogą telefoniczną,
  • obsługi Państwa zapytań kierowanych do nas (w tym przez formularz kontaktowy) w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
  • wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO).

3. Podanie Państwa danych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych uniemożliwi nam kontakt z Państwem w celu wykonania umowy/zamówienia.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy/zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

5. Obiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą Państwa danych osobowych są: Edward Cholewa - właściciel firmy Doradztwo w zakresie uprawy kukurydzy, współpracownicy i pracownicy tejże firmy, firma PIONEER, której produkty są sprzedawane oraz Partnerzy Handlowi. Dane te również mogą być przekazane instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub innym, a także podmiotom współpracującym z firmą Doradztwo w zakresie uprawy kukurydzy Edward Cholewa w szczególności świadczącym usługi podatkowe, rachunkowe, finansowe, prawnicze i informatyczne.

6. Zgodnie z RODO, posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych.

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.